Stikkord fra møte mellom hyttevelforeningene og Sel kommune 28. februar 2022

  1. Omstillingskommune v/programleder Ola Ulfsby Bottheim.

Bottheim redegjorde for «Styrk Sel», en 6 årig programinnsats som har som mål å skape 20 nye arbeidsplasser. Programmet har en ramme på MNOK 22, og 28 bedrifter har meldt interesse, bl.a Rondane Turisthotell.

2. Orientering om hva som skjer i kommunen ved Grindstuen.

Det ble orientert om bygging av Otta skole, etablering av nytt slakteri, utvidelse av Otta Amfi og etablering av McDonalds på Otta.

3. Saker innmeldt fra Mysusæter Vel

a) Opprettholdelse av bru ved Spranget for turfolk og beitedyr. DNT vil bygge ny bru og vil eventuelt påta seg vedlikeholdsansvaret. Sel kommune har svart Statsskog at riving av bru er søknadspliktig. Det pågår dialog mellom DNT og Statskog og kommunen har så langt ikke mottatt noen søknad.

b) Hva skjer på Karelen med hensyn til båtplasser, muligheter til bading, parkering etc? Samme spørsmål stil fra Nordre Furusjøen Vel (NFV). NFV fortalte at 11 familier går til rettsak mot angjeldende sameie i Nord Fron kommune om retten til parkering og båtplasser. Ordfører i Sel har hatt ett møte med parter i saken og planlegger fler. Leder i Fjellstyret kunne opplyse om at de ser på muligheten for båtplasser i Elgsvika (statsalmenning) med mulighet for oblat til ca. 100kr pr år. Rydding av eldre båter skjer til sommeren.

c) Kan man etablere enklere regler for inngjerding av hyttetomter?. Søkandsprosessen som krever godkjennelse fra beitelagene oppleves uoversiktlig og vanskelig å forstå til hvem og hvordan det skal gjøres. På Høvringen har beitelagene blitt enige om og laget regler om at inngjerding av 300m2 rundt tun og bygninger er akseptabelt og ønskelig. Klare regler senker konfliktnivået. Fjellstyret godkjenner begrenset inngjerding med 1m tett stakitt i statsalmenning. Alle vellene ønsket at Sel Kommune kunne ta initiativ til dialog med beitelagene med tanke på å få etablert klare regler.

4. Saker innmeldt fra Nordre Furusjøen Vel

a) Gjennomgang av kommunens vurderinger og konklusjon i saken om etablering av nye skiløyper i Mysusæterområdet, særlig Statsforvalterens brev av 21. januar 2022. Varaordfører redegjorde for kommunens syn på ny løype langs Furusjøvegen. De så på denne som et forsøk og presiserte at brøyting av Furusjøvegen ikke er tema.

b) Arealplan – Hva er status på kommunens arbeid om revidert arealplan og kommunens vurderinger av hyttevelforeningenes innspill gitt i 2021? 1. gangsbehandling er planlagt til høsten og kommunen mottar innspill fortløpende fortsatt.

c) Bruk av elmotor på vann. NFV har søkt om bruk av Elmotor med 800watt på Vålåsjøen 25. juni 2021 og avventer fortsatt svar fra kommunen.

5. Orientering fra hyttevelforeningene.

Høvringen Vel refererte fra sitt vel der både grunneierlag, vellet, sti-og løypelag og hotellene har dannet et cluster av fellesinteresser som jobber sammen. Sammen går de gjennom planer for løypekjøring og plassering av løyper. Felles sti-og løypelag har både representant for hotellene og en ekspert på løypekjøring. Etterlyste Sel Kommunes rolle som vertskommune når det gjelder bidrag til løypekjøring og ønsket en ny gjennomgang av fritidsundersøkelsen. Horgseteren vel refererte at der arrangerer veilagene påskeskirenn og sommerfest. De jobber med stier og løyper, gapahuker og båtplasser.