Om Mysusæter Vel

Vellet er en ideell forening som arbeider for å ivareta interessene til hytte- og setereiere samt folk som driver næringsvirksomhet på Mysusæter. Blant de oppgaver vi ser som viktige er å styrke tjenestetilbudet på Mysusæter, sikre medlemmenes interesser i forhold til kommunale og fylkeskommunale myndigheter, og bidra til å bevare stedets særpreg som en gammel setergrend.

I de senere år har vi særlig engasjert oss i å utvide og forbedre både sommerstier og skiløyper i området, i samarbeid med kommunen og Mysusæter og Raphamn løypelag. Vi har også bidratt til den omfattende forskjønnelsen av det såkalte sentrumsområdet rundt butikken.

Finansiering av virksomheten kommer først og fremst fra medlemskontingenten, i tillegg til at vi søker både kommunen og forskjellige fond og stiftelser om bidrag til konkrete prosjekter der dette er mulig. 

Styret forsøker å holde medlemmene løpende orientert om virksomheten via denne hjemmesiden. Her vil du også finne innkalling til årsmøtet med årsberetning og regnskap, samt andre relevante dokumenter.

Driften av Mysusæter Vel er basert på frivillig innsats fra medlemmer. Hensikten er å opprettholde og forbedre Mysusæter til et fortsatt fint sted å være!

Vedtektene for Mysusæter Vel finner du her:

 

Styret i Mysusæter vel 2023-2024

Styret velges på årsmøtet og består av 6 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Verv Navn Telefon E-post
Leder Nicolay Eger 41440779 nicolay@eger.no
Nestleder Tarjei Aune Myklebust 95761994 tarjei@kodes.digital
Styremedlem Ingrid Leren Flaterudhagen 99702663 ingridflaterudhagen@gmail.com
Styremedlem / Kasserer Heidi Frogner 90942350 heidi.frogner@outlook.com
Styremedlem Trygve Tamburstuen 92033334 trygve@tamburstuen.com
Styremedlem Hanne Bertnes Norli 91585168 hanne.norli@asplanviak.no
Varamedlem Jan Voldsund 91338450 jan.voldsund@gmail.com
Varamedlem Kristin Tharaldrud Hoff 95933394 kristin.hoff@landbruk.no

 

Hva arbeider vi med i dag?

 1. Støtter Løypelaget med driftsmidler og er medlem og stemmeberettiget i Løypelaget
 2. Arbeider spesifikt med opprettholdelse av dagens løypenett i tillegg til utvikling av et enda bedre løypenettet
 3. Arbeider med reetablering av gamle stier og ferdselsveier – herunder Mysusæter Rundt (Syverstien)
 4. Merking og skilting av stier, både eksisterende og nye
 5. Setter ut klopper på stier med mye myr
 6. Tilrettelegger for turorientering og stolpejakt
 7. Setter ut container til alle hytteeierne i høstferien
 8. Arbeider for bedre dekning fra Telenor og Telia
 9. Er høringsinstans og har uttalerett i alle saker som angår brukerne av hyttene og Mysusæter som hyttedestinasjon.
  Følgende høringsuttalelser er levert siste år:
  * Planprogram for ny kommuneplan
  * Registrering og verdsetting av friluftsområder
  * Reguleringsplan Felt 10
  * Ny skiløype langs Furusjøveien – fire delinnspill
  * Forvaltningsplan for villrein
  * Rullering av forvaltningsplan for Rondane og Dovre nasjonalpark
 10. Er invitert inn i ulike fora hos kommunen og deltar i møter i kommunen
 11. Stolpejakten
 12. Kommunens møter med velforeningene i hytteområdene
 13. Medlem i styringsgruppe og arbeidsgruppe for Oppfølging av rapport Spranget – Mysusæter (Etablering av ny sti til Ranglarhø, opprusting av sentrumsområdet m.m)
 14. Diskusjoner om Karelen i samarbeid med Nordre Furusjøen Vel

Hva har vi bidratt med tidligere?

 1. Initiert arbeidet med ny Kolbotnbru
 2. Initiativtaker til sykkelstien Furusjøen rundt sammen med Kvamsfjellet Vel
 3. Har sørget for at søppelcontainere er erstattet med et visuelt bedre Moloksystem
 4. Har bidratt til å tilrettelegge rundt Jørgenhuken med midler til opprusting av steinmuren mot Loftsgårdjordet
 5. Utarbeidet nytt Stikart som er tilgjengelig for salg i brettet og ubrettet versjon