Innkalling til årsmøte i Mysusæter Vel 6. august kl 17.00 på Thon Hotel Otta

Sakspapirene ligger vedlagt og vil kun bli distribuert på nettsiden. Vel møtt! Hilsen Styret

Agenda

 1. Konstituering
  • Styreleder åpner møtet
  • Valg av møteleder
  • Valg av referent
  • Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Årsberetning 2021/2022 – gjennomgang
 4. Revidert regnskap 2021 – gjennomgang
 5. Aktiviteter 2022 – 2023 – orientering
 6. Fastsettelse av kontingent – Forslag til vedtak: NOK 500
 7. Endring av vedtekter – Forslag til vedtak krever 2/3 flertall
 8. Valg av styremedlemmer – Valgkomiteen redegjør for forslag til vedtak av styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer og medlem til valgkomite.
 9. Eventuelt

Servering